Fotogrametria to dziedzina nauki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć. Przechwycone nakładające się obrazy są przetwarzane w celu wygenerowania precyzyjnych modeli przestrzennych. Głównym celem pomiarów fotogrametrycznych jest digitalizacja rzeczywistości do celów geodezyjnych i kartograficznych. Wczesna fotogrametria polegała na zbieraniu danych lotniczych, na wysoko położonych punktach obserwacyjnych, lub balonach na ogrzane powietrze. Obecnie coraz częściej używa się dronów do zbierania danych geodezyjnych obok robienia zdjęć z poziomu gruntu. Fotogrametria jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu i ma szeroki zakres zastosowań, od mapowania miejsc przestępstw kryminalistycznych po zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym i geodezji.

Fotogrametria naziemna rozwinęła się zanim zaczęto wykonywać zdjęcia lotnicze i wykorzystywano ją głównie do celów topograficznych (mapy terenów wysokogórskich). Obecnie w dobie rozwiniętej fotogrametrii lotniczej zapotrzebowanie na takie opracowania prawie nie występuje.

Ostatnie lata to szybki rozwój metod fotogrametrycznych naziemnych dla pomiaru położenia, kształtu, deformacji czy ruchu różnych naziemnych obiektów i konstrukcji. Rozwój oprogramowania oraz kamer wysokiej rozdzielczości doprowadził do powrotu zainteresowania geodetów metodami fotogrametrii bliskiego zasięgu w wykonawstwie geodezyjnym.

Współczesnym praktycznym zastosowaniem wspomnianych technik jest technologia GeoMax PicPoint dzięki, której w szybki sposób możesz pozyskać punkty niedostępne bezpośrednio w terenie. Wysokorozdzielcza kamera umieszczona tuż pod anteną GNSS oraz moduł PicPoint w oprogramowaniu X-PAD pozwala precyzyjnie wyznaczyć ortofotoplan bezpośrednio w terenie.

  LiDAR to akronim od wykrywania i określania odległości światłem lasera, znanego również jako skanowanie laserowe 3D. LiDAR został po raz pierwszy użyty w latach 60-tych XX wieku i służy do pomiaru odległości na podstawie odbicia światła laserowego. Działa poprzez oświetlanie obiektu lub przestrzeni docelowej światłem lasera i rejestrowanie czasu potrzebnego na powrót światła lasera do czujnika, w celu pomiaru odległości z dużą dokładnością.

Dzięki rozwojowi technologii, LIDAR coraz częściej stosowany jest w pomiarach bezpośrednich modelu terenu. Ponieważ wiązka lasera ma możliwość przebicia przez poszycie terenu, a co za tym idzie ukazania rzeczywistego NMT, coraz częściej statki powietrzne zamiast tradycyjnej kamery są wyposażone właśnie w LIDAR.

BIM to koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach.

Technologia BIM obejmuje całą branżę AEC (Architecture, Engineering, Constructions — Architektura, Inżynieria, Konstrukcje), a więc:

  • Kubatura (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, lotniska, szpitale, etc.)
  • Infrastruktura (drogi, koleje)
  • Obiekty inżynieryjne (mosty, tunele, elektrownie, ale też obiekty off-shore lub sieci energetyczne)

Oprogramowanie X-PAD Ultimate zawiera moduł umożliwiający pracę na pełnych modelach 3D co jest podstawą nowoczesnego podejścia do zarządzania projektem. Umożliwia importowanie modeli BIM, wyświetlanie, nawigację i wyodrębnianie informacji (punkty, linie, powierzchnie) do operacji kontroli pomiaru i tyczenia z gotowych modeli 3D.